Month: March 2017

Programi i Transparencës

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 … i Formati i zgjatjes së afatit i Formular kërkesë i Kodi Procedurave Administrative 2009 i Koordinatori i Kushtetuta i Ligji për arsimin e lartë i Ligji për arsimin parauniversitar i Ligji për nëpunësin civil i Ligji për të drejtën e informimit i Ligji për prokurimet i Organika e IZHa-s për sektorin e shërbimeve mbështetëse i Përgjigjia për informacionin i Përgjigjia për mosrishikimin i Përgjigjje për refuzim i Programi i transparencës i Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i STATUTI datë 23.01.2012 me firmë...

Read More