Month: April 2017

Raport Kombëtar 2017

Prej shtatorit 2013 MAS ka kthyer në traditë matjen e perceptimit të punonjësve arsimorë, nxënësve, prindërve apo aktorëve të tjerë të interesuar në lidhje me nisma të rëndësishme që janë pjese e reformës së arsimit parauniversitar. Rezultatet e studimit “Perceptimi i mësuesve dhe prindërve mbi cilësinë e reformës së arsimit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i  shërbejnë MAS, institucioneve të varësisë, DAR/ZA-ve, vetë shkollës   për të hartuar strategji dhe plane veprimi konkrete për përmirësimin dhe për zhvillimin e mëtejshëm të reformës së arsimit parauniversitar. Gjetjet e këtij studimi janë bazuar në rezultatet e arritura nga gjithë popullata që mori...

Read More