Author: Kesjana Llakmani

Reforma Kurrikulare

Arsimi parauniversitar është në një proces reformimi, që përfshin të gjithë sistemin arsimor, dokumentacionin kurrikular, organizimin dhe vlerësimin e të nxënit, reformimin e sistemeve të formimit fillestar, të kualifikimit dhe të zhvillimit profesional të burimeve njerëzore në punë, deri tek infrastruktura fizike e institucioneve arsimore. Element i rëndësishëm i reformës është reforma e kurrikulës. Deri më sot kurrikula ka qenë e organizuar në programe të lëndëve të veçanta, të cilat strukturoheshin kryesisht më vete, të pa lidhura me njëra tjetrën, që vinin theksin te formimi teorik dhe më pak tek ai praktik. Shpesh mungonte koherenca vertikale dhe horizontale mes...

Read More

Programi i Transparencës

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 … i Formati i zgjatjes së afatit i Formular kërkesë i Kodi Procedurave Administrative 2009 i Koordinatori i Kushtetuta i Ligji për arsimin e lartë i Ligji për arsimin parauniversitar i Ligji për nëpunësin civil i Ligji për të drejtën e informimit i Ligji për prokurimet i Organika e IZHa-s për sektorin e shërbimeve mbështetëse i Përgjigjia për informacionin i Përgjigjia për mosrishikimin i Përgjigjje për refuzim i Programi i transparencës i Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i STATUTI datë 23.01.2012 me firmë...

Read More