Category: IZHA

ANALIZA E POLITIKËS ARSIMORE

Analiza e politikës arsimore nisi në vitin 2015 në Republikën e Shqipërisë, duke pasur si qëllim të mbështesë vizionin e vendit për reformën arsimore dhe aspiratat e tij kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare. Marrëdhëniet e qëndrueshme të Shqipërisë me UNESCO-n, si një partner kyç ndërkombëtar për zhvillim, përbëjnë një rast ideal për bashkëpunim teknik për APA-n. Duke u mbështetur në ekspertizën e UNESCO-s, raporti i analizës së politikës arsimore (APA) jep një analizë të bazuar në fakte për harmonizimin e përpjekjeve të vazhdueshme për reformat kombëtare dhe në angazhimin e Shqipërisë për arritjen e synimeve për Zhvillimin e Qëndrueshëm (SZHQ/SDG),...

Read More

Raport Kombëtar 2017

Prej shtatorit 2013 MAS ka kthyer në traditë matjen e perceptimit të punonjësve arsimorë, nxënësve, prindërve apo aktorëve të tjerë të interesuar në lidhje me nisma të rëndësishme që janë pjese e reformës së arsimit parauniversitar. Rezultatet e studimit “Perceptimi i mësuesve dhe prindërve mbi cilësinë e reformës së arsimit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i  shërbejnë MAS, institucioneve të varësisë, DAR/ZA-ve, vetë shkollës   për të hartuar strategji dhe plane veprimi konkrete për përmirësimin dhe për zhvillimin e mëtejshëm të reformës së arsimit parauniversitar. Gjetjet e këtij studimi janë bazuar në rezultatet e arritura nga gjithë popullata që mori...

Read More
  • 1
  • 2