Reforma Kurrikulare

Arsimi parauniversitar është në një proces reformimi, që përfshin të gjithë sistemin arsimor, dokumentacionin kurrikular, organizimin dhe vlerësimin e të nxënit, reformimin e sistemeve të formimit fillestar, të kualifikimit dhe të zhvillimit profesional të burimeve njerëzore në punë, deri tek infrastruktura fizike e institucioneve arsimore. Element i rëndësishëm i reformës është reforma e kurrikulës. Deri më sot kurrikula ka qenë e organizuar në programe të lëndëve të veçanta, të cilat strukturoheshin kryesisht më vete, të pa lidhura me njëra tjetrën, që vinin theksin te formimi teorik dhe më pak tek ai praktik. Shpesh mungonte koherenca vertikale dhe horizontale mes...

Read More